Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.bestaudioshop.cz, provozovaném firmou Bestaudio, s.r.o. sídlem v Plzni, Pařížská 2158/10, 301 00, IČ 04146107.

Prodávajícího lze v případě potřeby kontaktovat:
Telefonicky na čísle 776009614 
E-mailem na adresu info@bestaudio.cz
Osobně na adrese firmy Pařížská 10, 301 00 Plzeň.

Tyto VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je prodávající, kterým je vlastník a provozovatel internetového obchodu www.bestaudioshop.cz - firma Bestaudio, s.r.o. a na straně druhé je kupující, který je zákazníkem internetového obchodu www.bestaudioshop.cz.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy těmito VOP neupravené se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).

Je-li smluvní stranou kupující-spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi též ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 - § 1867 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

Je-li smluvní stranou kupující-nepodnikatel nebo kupující-spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi též zvláštními ustanoveními o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 - § 2174 občanského zákoníku).

Při nákupu v internetovém obchodě www.bestaudioshop.cz jsou uzavírány pouze smlouvy s jednorázovým plněním (dodání zboží, poskytnutí jednorázové služby), a tudíž nedochází k uzavírání smluv na dobu určitou či neurčitou.

Při nákupu v internetovém obchodě www.bestaudioshop.cz jsou uzavírány pouze smlouvy v českém jazyce, k uzavření smlouvy v jiných jazycích lze užít prostředky individuální komunikace (např. telefon, e-mail). Pro potřebu kupujícího může být smlouva přeložena do cizího jazyku. Jestliže je výklad smlouvy v cizím jazyce v rozporu s výkladem smlouvy v českém jazyce, platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Náklady na použití prostředků umožňujících uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran nese kupující.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.II. Vymezení pojmů


Spotřebitelská smlouva je smlouva, kterou uzavírá podnikatel a spotřebitel.

Prodávajícím je podnikatelem, tedy osobou, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Kupujícím je každý člověk nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvy v tomto internetovém obchodě nebo s ním jinak jedná. Vzhledem k platné a účinné úpravě se rozlišuje mezi kupujícím-spotřebitelem, kupujícím- nepodnikatelem a kupujícím-podnikatelem.

Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující – nepodnikatel je pro účely uzavírání smluv v internetovém obchodě www.bestaudioshop.cz osoba, která není podnikatelem, nebo osobou, která sice podnikatelem je, avšak při uzavírání smlouvy v tomto internetovém obchodě je z okolností zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti. Kupující-nepodnikatel je i kupující spotřebitel.

Kupující - podnikatel je osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. V případě, že kupující vyplní v objednávce identifikační číslo či jiný údaj o jeho podnikatelské činnosti, bude považován za kupujícího-podnikatele.III. Vznik kupní smlouvy


Prezentace zboží v internetovém obchodě prodávajícího je za předpokladu uvedení ceny zboží nabídkou na uzavření smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

Kupující si v rámci nabídky zboží v internetovém obchodě prodávajícího vybere požadované položky zboží, jejich množství a klikne na tlačítko „Vložit do košíku“. Po dokončení výběru zboží v tomto obchodě kupující klikne na tlačítko „Nákupní košík“ umístěné v horní části webových stránek. Kupující má prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Upravit obsah košíku“ možnost dále upravovat objednávku (odstraňovat položky a měnit jejich množství). Tyto úpravy kupující potvrdí kliknutím na tlačítko „Upravit objednávku“. Kupující pokračuje v objednávce volbou požadovaného způsobu dopravy a platby a vyplněním doručovacích a kontaktních údajů. Po vyplnění všech údajů kupující vyjádří souhlas s obchodními podmínkami, reklamačním řádem a dodacími podmínkami ve znění účinném v okamžiku podání objednávky. Kontrola všech zadaných údajů je možná prostřednictvím kliknutí na tlačítko „Rekapitulace objednávky“. V této fázi má kupující poslední možnost zjistit a opravit chyby vzniklé při zadávání dat. Objednávka kupujícího je dokončena kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Tato objednávka je závazným přijetím návrhu na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Prodávající neprodleně kupujícímu potvrdí obdržení této objednávky. Toto potvrzení však nemá na samotné uzavření kupní smlouvy žádný vliv. Údaje uvedené v objednávce se stávají součástí smlouvy.

Kupní smlouva vzniká v okamžiku doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.

Uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonem daných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu odkazujeme na bod „Postup při objednání“.

Místem dodání předmětu kupní smlouvy – zboží / služby je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři při zadávání internetové objednávky.IV. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího


Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění objektivně nemožným (např. zboží se již nevyrábí) a nedohodne-li se s kupujícím na plnění novém. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bezhotovostně bankovním převodem nebo přes online platební terminál) a odstoupí od kupní smlouvy z výše uvedených důvodů, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů od doručení písemného odstoupení od kupní smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen objednané zboží odebrat a zaplatit kupní cenu. S konečnou kupní cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před okamžikem jejího odeslání prodávajícímu. Kupující má právo objednávku zrušit až do okamžiku zabalení zásilky. V případě, pokud kupující svoji povinnost odebrat zboží nesplní, aniž by od smlouvy odstoupil, případě aniž by odmítl převzít zásilku z důvodu jejího poškození, je povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu a to zejména vynaložené náklady za přepravu zboží.

Ceny
V internetovém obchodu jsou vždy uvedeny aktuální a platné ceny. Kupní ceny jsou uváděny konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Ceny zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení na webových stránkách prodávajícího. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Sleva z ceny
Prodávající poskytuje různé druhy slev. Každá sleva má specifická pravidla pro své užití. Poskytnuté slevy nelze kombinovat a sčítat. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu, má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě bude kupující prodávajícím o této skutečnosti předem informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy, či uplatněného kuponu. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací) nebo je u slevy uveden odkaz na příslušné webové stránky, které pravidla pro užití slev podrobně popisují.V. Postup při objednávání


Způsob objednání
Objednávat zboží / služby je možno následujícími způsoby:
elektronicky v internetovém obchodě www.bestaudioshop.cz,
telefonicky na tel. čísle 776009614,
osobně v showroomu prodávajícího (Po-Čt, 09:00 až 17:00, Pá 8:00 až 13:00),
e-mailem na info@bestaudio.cz - kdykoliv

Kupující kupuje zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující, spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě, která potvrzuje přijetí objednávky zboží. Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod na adrese www.bestaudioshop.cz.

Zrušení závazné objednávky
Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku zabalení zásilky. Tuto skutečnost je zákazník povinen oznámit buď e-mailem (info@bestaudio.cz), nebo telefonicky na čísle 776009614.
V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla zabalena, je kupující povinen uhradit náklady spojené se zabalením zásilky, které prodávajícímu vznikly.
V případě, že objednávka byla již vyřízena a byla expedována, je kupující povinen uhradit náklady spojené se zabalením a expedováním, bude-li i v tomto případě odstoupení od smlouvy prodávajícím dobrovolně akceptováno.
U speciálního zboží, které bylo speciálně po vzájemné dohodě objednáno, nelze objednávku zrušit.
V případě, že kupující zruší objednávku před zabalením či expedováním, nebude účtován žádný poplatek.

Kdy budete mít zboží doma?
Zboží, které je označeno jako skladem expedujeme zpravidla tentýž den (pokud je objednávka přijatá do 14.00), avšak vždy vyčkejte na potvrzení od prodávajícího. Objednávky řešíme individuálně, v okolí Plzně je možné zajisti i případný rozvoz.


Při platbě předem na náš bankovní účet 11550040/5500 může být termín dodání zboží ovlivněn termínem uhrazení platby. V případě, že zboží není skladem, vyčkejte na osobní potvrzení prodávajícím předtím, než provedete platbu.VI. Platební podmínky

 

1. Platba hotově při převzetí zboží / dobírka
Zboží hradíte v hotovosti řidiči dopravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli. Vždy si prosím připravte potřebný obnos, urychlíte tím předání zásilky. V hotovosti lze také platit přímo na kamenné prodejně.

2. Převodem předem na náš bankovní účet 11550040/5500 (RB)
Zvolíte-li platbu bankovním převodem, automaticky Vám na e-mail pošleme veškeré údaje potřebné k provedení platby. Před provedením platby, prosím vyčkejte na osobní potvrzení objednávky prodávajícím, který Vám sdělí konkrétní dostupnost zboží. Po připsání částky na náš účet zásilku neprodleně expedujeme, o všem Vás vždy vyrozumíme e-mailem.

Při platbě předem na účet je dobré vědět:
termín dodání může být ovlivněn termínem úhrady platby
je nutné, aby byla částka připsána na náš účet nejpozději do 14 pracovních dnů po obdržení Vaší objednávky

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází již převzetím zboží kupujícím. Prodávající je vázán kupní cenou zboží, která je uvedena v okamžiku odeslání závazné objednávky spotřebitelem.

 


VII. Dodací podmínky


Před převzetím zásilky prosíme o kontrolu, zdali je obal i výrobek neporušený, v případě jakékoliv nesrovnalosti zboží nepřebírejte!

Fakturu, prodejku (daňový doklad) posíláme elektronickou formou na email uvedený v objednávce při expedici Vaší objednávky. Na Vaši žádost zašleme doklad fyzicky.

Kupující si může zvolit následující způsoby dodání zboží:

1. Zásilkovna - doprava na výdejní místa
Zásilkovna obvykle doručuje na výdejní místo do 2 pracovních dnů. Limit na zásilku je 10kg. Pokud ji v objednávce přesáhnete, budeme Vás kontaktovat a zboží přesměrujeme na DPD kurýra. 

2. Balík DPD - kurýr
DPD doručuje zásilky v pracovní den po dni jejich odeslání. Prostřednictvím DPD zasíláme zásilky až do váhy 50 kg. Doručování probíhá ve všední dny od 09:00 do 18:00. Pokud Vás kurýr DPD nezastihne na místě určení při prvním pokusu o doručení, zanechá v poštovní schránce oznámení a doručí Vám zásilku následující pracovní den. Výhodou tohoto způsobu dodání je, že Vám řidič DPD předem telefonicky, případně prostřednictvím SMS oznámí předpokládaný čas doručení.

3. Osobní odběr zboží na prodejně.
Zboží lze odebrat osobně na této adrese prodávajícího Pařížská 10, Plzeň. Prosíme naše zákazníky, aby vždy vyčkali na zaslání e-mailové zprávy o tom, že je zboží připraveno k osobnímu odběru. Platba je možná v hotovosti, předem na účet nebo převodem. Pro naše zákazníky máme k dispozici velké parkoviště přímo u prodejny.

Problémy s doručením
Pokud Vám zásilka nebyla doručena nebo se vyskytl problém při jejím doručování, obraťte se na nás prosím na telefonní lince 776009614 či e-mailu info@bestaudio.cz.

Ceny dopravy

Cena dopravy je vč. 21% DPH

DPD - kurýr

do 1900,- zaplatíte: 150 Kč

Zásilkovna

do 1900,- zaplatíte: 129 Kč

Na prodejně Bestaudio v Plzni: ZDARMA

Doběrečné je vždy 35 Kč


Objednávky v ceně nad 1900,- vč. 21% DPH = poštovné ZDARMA

V okamžiku odeslání zásilky prodávající kupujícího e-mailem informuje o jejím odeslání. Na vyžádání prodávající kupujícímu sdělí podací číslo zásilky. Dodání zásilky pak probíhá následující pracovní den. Ve většině případů obdrží kupující zásilku do 24 až 48 hodin od okamžiku objednání.

Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den provedení závazné objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů spočívajících na straně prodávajícího do dvou (2) pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany kupujícího, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je vadná - např. poškozená nebo neúplná. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@bestaudio.cz, sepsat s dopravcem bez zbytečného odkladu škodní protokol a tento zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Nedodržení tohoto postupu nezbavuje kupujícího práva neúplnost či vnější poškození zásilky reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že za tento stav zásilky neodpovídá.


VIII. Odstoupení od kupní smlouvy


Kupující - spotřebitel má dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy uzavřené v tomto internetovém obchodě bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud je předmětem smlouvy dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě, že je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí první dodávky zboží.

Kupující – spotřebitel musí projevit vůli odstoupit od smlouvy. Doporučujeme tak učinit nejlépe formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího:

Bestaudio, s.r.o.
Pařížská 10
Plzeň
PSČ: 301 00

Tento způsob zajišťuje snazší prokazatelnost činěného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Kupující – spotřebitel může projevit vůli odstoupit od smlouvy také dalšími způsoby, např. e-mailem na adresu: info@bestaudio.cz nebo telefonicky na tel.č.: 776009614.

Odstoupení doporučujeme odeslat spolu s průvodním dopisem a uvedením důvodu odstoupení od smlouvy. Dále žádáme o uvedení čísla dokladu o koupi a sdělení, zda mají být všechny peněžní prostředky po odstoupení vráceny na bankovní účet (v takovém případě uvést číslo účtu) nebo v hotovosti, případně zda budou čerpány pro další nákup. V případě neuvedení této informace budou všechny peněžní prostředky vráceny stejným způsobem, jakým je podnikatel přijal.

Kupující – spotřebitel může taktéž využít formulář pro odstoupení dostupný na www.bestaudioshop.cz, není to však jeho povinností. Prodávající je povinen potvrdit kupujícímu bez zbytečného odkladu jeho přijetí v textové podobě. Odstoupení stačí prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů odeslat.

Kupující-spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zaslat zboží prodávajícímu zpět nebo mu jej předat na adrese:

Bestaudio, s.r.o.
Pařížská 10
Plzeň
PSČ: 301 00

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující-spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující-spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Pokud kupující-spotřebitel odstoupí smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy kupující-spotřebitel odstoupil od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího-spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání a ceny za dobírku. Pokud kupující-spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější prodávajícím nabízený způsob dodání, vrátí mu prodávající náklady pouze ve výši ceny nejlevnějšího způsobu dodání.

Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující-spotřebitel použil pro zaplacení kupní ceny, pokud kupujícím-spotřebitel výslovně neurčí jiný způsob nebo pokud z povahy věci není možné stejný platební prostředek použít (dobírka, terminál na provozovně, internetové rozhraní banky).

Prodávající není povinen kupujícímu vrátit platby dříve, než mu kupující-spotřebitel zboží předá nebo než kupující-spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Kupující-spotřebitel vrátí zboží úplné, s kompletní dokumentací, a především nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Nedodržení těchto podmínek však nemá žádný vliv na právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Prodávající je však oprávněn uplatnit vůči kupujícímu náhradu snížení hodnoty vraceného zboží. Kupující-spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Kupující-spotřebitel je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy na výslovnou žádost kupujícího-spotřebitele. Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Prodávající výslovně upozorňuje, že spotřebitel není podle § 1837 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

- podle § 1837 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel
V případě, že kupující je podnikatelem, může se prodávající s kupujícím dohodnout na odstoupení od smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě, že nedojde k dohodě o podmínkách akceptovatelných pro obě smluvní strany, bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat k tíži kupujícího případné další vzniklé náklady.IX. Záruka a reklamace


Je-li kupujícím podnikatel, řídí se podmínky reklamace (tj. rozsah, způsob a podmínky uplatnění práv ze záruky za jakost) zejména obecnými ustanoveními o právech z vadného plnění v § 2099 až § 2117 občanského zákoníku a těmito obchodními podmínkami.

Prodávající poskytuje kupujícímu – podnikateli v souladu s § 2113 občanského zákoníku na zboží záruku za jakost. Délka záruční doby činí 12 měsíců a počíná běžet ode dne převzetí zboží. Dále Prodávající v souladu s § 2100 občanského zákoníku odpovídá kupujícímu-podnikateli též za vadu, kterou má věc v okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci, byť se projeví až později. Taktéž odpovídá za později vzniklou vadu, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Účinky poskytnutí záruky za jakost má také uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě.

Je-li kupujícím nepodnikatel, řídí se podmínky reklamace (tj. rozsah, způsob a podmínky uplatnění práv z vadného plnění a ze záruky za jakost) zejména ustanoveními § 2113 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku, těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. V případě, že určitá záležitost není upravena výše zmíněnými ustanoveními, obchodními podmínkami ani reklamačním řádem, použijí se obecná ustanovení o právech z vadného plnění v § 2099 až § 2117 občanského zákoníku.

Kupující-nepodnikatel má v souladu s § 2165 občanského zákoníku právo uplatnit práva z odpovědnosti za vady, které se u spotřebního zboží vyskytnou v době 24 měsíců od převzetí.

Pokud kupující obdrží jiné než objednané zboží, zašle kupující zboží zpět prodávajícímu, nejlépe v původním obalu a alespoň kopii dodacího listu, a uvede důvod vrácení zboží. Prodávající následně zašle kupujícímu objednané zboží. Náklady na dodání jiného než objednaného zboží zpět prodávajícímu a dodání správného objednaného zboží kupujícímu nese prodávající. Dodání jiného než objednaného zboží se považuje za vadné plnění.

Kupující je při zasílání zboží zpět prodávajícímu z jakéhokoliv důvodu povinen zvolit vhodný obal zásilky a zásilku řádně zabalit tak, aby nedošlo k poškození zasílaného zboží.

Podrobnější úprava rozsahu, způsobu a podmínek reklamace vad zboží a uplatnění práv kupujícího-nepodnikatele z vadného plnění je obsažena v reklamačním řádu.
X. Ochrana osobních informací dle GDPR


Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Bestaudio s.r.o., IČ 04146107, DIČ: CZ04146107 se sídlem Pařížská 2158/10, 301 00 (dále jen:„Správce").
Kontaktní údaje Správce jsou:
Adresa: Petr Holub - Pařížská 2158/10, 30100 Plzeň
Email: info@bestaudio.cz
Telefon: +420 776009614
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Osobní údaje, které budou shromažďovány a dále zpracovávány, zahrnují:

jméno a příjmení
název společnosti
adresa bydlíště nebo sídla firmy
emailová adresa
telefonní číslo
číslo bankovního účtu
Vaše osobní údaje zpracováváme zejména pro obchodní a marketingové účely. V případě, že u nás zakoupíte produkt nebo službu, zpracováváme vaše kontaktní údaje, které zadáváte do formuláře objednávky. Tyto údaje jsou nezbytné pro její vyřízení, ale i pro následné reklamace, účetní operace a vystavení daňového dokladu. Po vyřízení objednávky předáváme vaše údaje zvolenému přepravci, který zásilku doručí na zvolenou adresu. Pokud nám k tomu dáte souhlas, zpracováváme vaše osobní údaje také pro marketingové účely a to především váš email. Na ten vám budeme zasílat informace o našich službách, akcích, novinkách, apod. Z newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit, v opačném případě budeme tyto informace uchovávat maximálně 3 roky.

Osobní údaje budou zpracovávány manuálně i automatizovaně. K osobním údajům mohou mít přístup pověření zaměstnanci a následující zpracovatelé:

DPD CZ, s.r.o., se sídlem K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, Spisová zn.: C 105858 u rejstříkového soudu v Praze jako poskytovatel spedičních služeb.
Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983 jako poskytovatel spedičních služeb
Úloženka, s.r.o., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 00 Praha 4, IČ: 24299162, Spisová značka: C 193628 vedená u Městského soudu v Praze, jako poskytovatel spedičních služeb.
BPD Point, s.r.o., se sídlem Rumunská 1798/1, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ 27934063, jako účetní a daňový poradce. 
Případně další společnosti, jejichž služby zatím správce nevyužívá.
S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat email na adresu info@bestaudio.cz, nebo dopis na adresu společnosti Bestaudio, s.r.o., Písecká 19, 326 00 Plzeň

Požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
Požadovat po nás vysvětlení důvodu proč vaše osobní údaje zpracováváme.
Požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat.
Požadovat po nás smazání svých osobních údajů.
Obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany.

 


XI. Mimosoudní řešení sporů, Orgán dozoru


Je-li to možné, řeší prodávající spory s kupujícím - spotřebitelem smírnou cestou. Za tím účelem je oprávněn obrátit se na Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s. s žádostí o poskytnutí spotřebitelského poradenství a pomoci s mimosoudním řešení sporu s kupujícím – spotřebitelem (http://www.asociace-sos.cz).

Spotřebitel má v souladu s § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení sporů s prodávajícím. Příslušným správním orgánem k řešení těchto sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh spotřebitele. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může ukončit účast mimosoudním řešení spotřebitelského sporu v kterékoli fázi.

Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
Podrobnější pravidla upravující průběh mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou uvedena na webových stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz).
Kupující-spotřebitel je oprávněn podat stížnost či podnět pro porušení právních předpisů na ochranu spotřebitele k dozorovému orgánu, a to k České obchodní inspekci (www.coi.cz).XII. Závěrečná ustanovení


Kupující potvrzením objednávky souhlasí, že se seznámil s těmito VOP a jejich zněním, přičemž jejich nedílnou součást tvoří Reklamační řád a Dodací podmínky s podmínkami objednávaného zboží a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání závazné objednávky. Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se po celou dobu svého trvání řídí verzí obchodních podmínek a reklamačního řádu účinnou v době uzavření smlouvy.

VOP včetně Reklamačního řádu a Dodacích podmínek jsou k dispozici na internetovém portále prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Prodávající se zavazuje řešit spory s kupujícími - spotřebiteli pokud možno smírně s ohledem na postavení spotřebitele jako slabší smluvní strany. Za tím účelem je oprávněn obrátit se na SOS-Asociace, z.s. s žádostí o poskytnutí spotřebitelského poradenství a řešení případného sporu. Prodávající se zároveň zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost v případě, že se na SOS-Asociace, z.s. obrátí kupující - spotřebitel s žádostí o řešení sporu s podnikatelem.

Rozhodným právem pro řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím je právo české. Pravomoc k řešení těchto sporů je dána soudům České republiky. Strany se zavazují, že nevyloučí pravomoc obecných soudů uzavřením rozhodčí smlouvy.

Tyto VOP včetně reklamačního řádu a dodacích podmínek jsou platné a účinné od 10.5.2018. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění. Na již uzavřené smlouvy pozdější změny VOP nemají vliv.